سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما می توانیم!

مـرگ خـوش اسـت امـا...

 

وقتی تو حرف از طرفداری از ولایت فقیه میزنی فقط "حرف" است
و لق لقهی زبان
باید به هزار و یک طریق اثبات کنی حرفت را
و آخر هم تمام نمی شود بهانه های بنی اسرائیلیشان

اما عده ای یک عمر فقط نان حرف زدنشان را خورده اند

و نه "حرف" هایشان لق لقهی زبان بوده
و نه کسی جرات داشته در مقابلشان یک سوال ساده بپرسد
که مبادا حکم تکفیرش را صادر کنند

=================

 

وقـتـے مـےگـویـنـد
مـرگــ تـنـهـ ـا بـرا
ے هـمـسـایـهـ خـوشــ اسـتــ
حـکـایـتـــ ایـنــ جـاسـتــ...

 

ما میتوانیم